top of page

                 อดีตที่ผ่านมาผู้ใช้ลิฟท์ มักจะไม่มีทางเลือกในการใช้บริการดูแลซ่อมบำรุงลิฟท์ หากซื้อลิฟท์ยี่ห้อใดก็จำเป็นจะต้องใช้บริการหลังการขายจากบริษัทนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นการผูกขาดในการให้การบริการซ่อมบำรุงลิฟท์

 

                 ทางบริษัทฯ ตระหนักในเรื่องนี้ดี จึงได้ถือกำเนิด SMARTLIFTS ขึ้นมา เป็นผู้ดูแลรักษาลิฟท์อิสระ

                 จากประสบการณ์ของทีมงานที่สั่งสมเวลานานกว่า 10 ปี ทำให้ SMARTLIFT มีความชำนาญในการให้การบริการลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสารช้นนำในประเทศไทย เช่น Schindler, Hitachi, Miisubishi, Otis ทางบริษัท ได้บริหารงานบริการโดยใช้หลักของ TQM  เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

                 SMARTLIFT ได้ตระหนักในเรื่องราคาอะไหล่ลิฟท์ ที่ค่อนข้างสูงจากบริษัทลิฟท์ ยี่ห้อ นั้น ๆ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดหา อะไหล่จากแหล่งผลิตคุณภาพที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากลในราคาถูกมาบริการกับลูกค้า นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมี Stock ชิ้นส่วนอะไหล่ เตรียมไว้บริการได้ทันทีที่ลิฟท์ เกิดขัดข้อง

 

                 ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในด้านการเก็บข้อมูลประวัติลิฟท์ ข้อมูลด้านเทคนิค อัตราลิฟท์เสีย รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์สภาพ และสาเหตุการเสียของลิฟท์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์

                 โดยเข้าบริการบำรุงรักษาลิฟท์ให้แก่ลูกค้า 3 เดือน/ครั้ง หรือ 3 ครั้ง/ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในระยะเวลา 2 ปี Warranty

                     เพื่อความมั่นใจในการบริการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้ทำประกันความเสียหายแก่บุคคลที่สามอันเกิดจากการใช้ลิฟท์ที่ยู่ภายใต้การบริการของบริษัทฯ ในวงเงิน 1,000,000 บาท ไว้กับ บริษัท ศรีอยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

LIFTS SERVICE & MAINTENANCE

bottom of page