top of page

Ban Khun Ming Project

ลิฟต์บ้านดีไซน์สวย Costomize ประตูให้เข้าออกได้ 2 ทาง

"ลูกค้าให้โจทย์มาว่าอยากให้ลิฟต์ ชั้น 1 เข้าออกคนละทาง โดยอยากให้ชั้น 2-4 ออกอีกฝั่งตรงข้าม Smartlift จึงดีไซน์ออกมาให้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ"

  • ระบบ : Hydraulic

  • Floors : 4/4 

  • ​Speed: 0.30 m/s

  • Load : 380 kg weight

  • Shaft : 1650 x 1450 mm

  • Cabin : 1200 x 1156 x 2200 mm

  • Pit : 125 mm

  • Door : Swing opening door 

  • เข้า-ออก 2 ด้าน

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

02-005-7916

  • White Facebook Icon

ลิฟต์บ้าน SmartLift

bottom of page