top of page

Ban Khun Jack
Ayuttaya Project

               ลิฟต์บ้าน ระบบสกูร ซึ่งนำเข้าพร้อมปล่องจากอิตาลี ลิฟต์บ้านไม่มีห้องเครื่อง ทำให้เหมาะแก่งานติดตั้งสำหรับบ้านรีโนเวท ที่ไม่อยากทำปล่องเอง และลิฟท์บ้านระบบสกูรนี้ยังเหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ใช้วีลล์ฉชร์ด้วย เนื่องจากมีความเร็วที่ 0.15 m/s ซึ่งเป็นความเร็วที่ไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ใช้วีลล์แชร์สามารถใช้งานเองเพียงลำพงได้อย่างปลอดภัย

               ลูกค้าเลือกลิฟท์บ้านระบบสกูรรุ่นนี้เนื่องจากเป็นบ้านอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น อยากติดตั้งให้คุณพ่อที่สูงอายุแล้วได้ขึ้นสู่ชั้นต่างๆ ได้สะดวกสบาย ไม่ต้องขึ้น-ลงบันได หลังจากติดตั้งไปแล้วลูกค้าประทับใจมากที่ได้เห็นคุณพ่อใช้งานลิฟท์เพื่อขึ้นสู่ห้องนอนได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
ลิฟท์บ้านระบบ : Screw
Speed: 0.15 m/s
Load: 400 Kg.
Size : 1100x1400 mm
Shaft : 1500x1460 mm
Pit: 50 mm
bottom of page